Archive | ประเภทของสถาบันการเงิน RSS feed for this section

สถาบันการเงินประเภทไม่ใช่ธนาคาร

20 Jan

สถาบันการเงินประเภทไม่ใช่ธนาคาร
1.บริษัทเงินทุน (finance  company)
บริษัทเงินทุนเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ระดมเงินออมจากประชาชนทั่วไป  โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำหน่ายแก่ประชาชนคล้ายกับการรับฝากเงินของธนาคารพาณิชย์  แต่อาจให้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป  แล้วนำไปให้กู้ยืมและลงทุนในหลักทรัพย์  บริษัทเงินทุนประกอบกิจการเงินทุนได้  5  ประเภท  คือ  กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา  กิจการเงินทุนเพื่อการจำหน่ายและการบริโภค  กิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ  และกิจการเงินทุนอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
2.กองทุนรวม  (mutual  fund)
กองทุนรวม  จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมเงินจากผู้มีเงินออมด้วยวิธีการจำหน่าย  หน่วยลงทุน   ให้แก่ผู้สนใจแล้วบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรวบรวมเงินไปลงทุนซื้อหลักทรัพย์  เช่น  พันธบัตร  หุ้นสามัญ  หุ้นกู้  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  เป็นต้น   เมื่อการลงทุนของกองทุนรวมได้ผลดีมีรายได้ก็จะนำมาแบ่งปันให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของเงินปันผล  และถ้าขายหน่วยลงทุนออกไปในขณะที่มีราคาสูงขึ้น  ผู้ลงทุนก็จะได้กำไรจากการขายหน่วยลงทุนนั้น  กองทุนรวมมีอยู่  2  ลักษณะ  คือ 1.กองทุนรวมปิด 2.กองทุนรวมปิด
3.สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร  เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511   มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนให้สมาชิกกู้ยืมส่งเสริมการออมของสมาชิกช่วยเหลือสมาชิกด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร และด้านการจำหน่ายผลิตผลของสมาชิก  รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการเกษตรสมัยใหม่แก่สมาชิก
ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ 1.ธุรกิจการธนกิจ 2.ธุรกิจการซื้อ 3.ธุรกิจการขยาย 4.ธุรกิจการแปรรูป
5.ธุรกิจการบริการและบำรุงที่ดิน 6.ธุรกิจการส่งเสริมการเกษตร
4.สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์  เป็นสถาบันการเงินที่จดทะเบียนกับทางการโดยทำหน้าที่รับฝากเงินจากสมาชิก  และให้สมาชิกกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย  แล้วนำกำไรที่ได้รั้บจากการดำเนินงานมาแบ่งปันให้สมาชิกตามมูลค่าหุ้นที่หุ้นที่ถือและตามมูลค่าดอกเบี้ยเงินกู้  เงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้จากเงินค่าหุ้นของสมาชิก  เงินฝากจากสมาชิก  และเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นๆ   แล้วนำเงินทุน ให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  กัน  เช่น  เพื่อเหตุฉุกเฉิน  เพื่อการอุปโภคบริโภค  สหกรณ์ทีมีเงินทุนมากก็อาจให้สมาชิกกู้ยืมระยะยาวเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยด้วย  นอกจากนี้ยังมีเครดิตยูเนียน  (credit  union)  ซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้มีรายได้ไม่แน่นอน ประกอบอาชีพต่างกัน  แต่อยู่ในท้องที่เดียวกัน  มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระหว่างสมาชิก  เครดิตยูเนียนจะให้สมาชิกกุ้ยืมเงินจำนวนไม่มากนักในระยะสั้นๆ  ปัจจุบันเครดิตยูเนียนหลายแห่งได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์กับทางการ

5.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  (credit  foncier  company)   เป็นสถาบันการเงินดำเนินกิจการระดมทุนด้วย  การออกตั๋วสัญญาใช้เงินเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป  เพื่อนำมาให้ประชาชนกู้ไปซื้อที่ดินและสร้างที่อยู่อาศัย  ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ให้กู้โดยมีบ้านและที่ดินค้ำประกัน
2. ซื้อบ้านและที่ดินโดยให้สิทธิผู้ที่ขายที่จะไถ่ถอนคืนได้
3. ขายบ้านและที่ดินโดยวิธีการให้เช่าซื้อ
6.โรงรับจำนำ
โรงรับจำนำ เป็นสถาบันการเงินขนาดเล็กที่พบเห็นได้ทั่วไปตามแหล่งชุมชน  ทำหน้าที่ให้กู้ยืมแก่ประชาชนทั่วไป โดยการรับจำนำสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ  ทั้งของใหม่และของที่ใช้แล้ว โรงรับจำนำมีอยู่ 3 ประเภท ตามลักษณะของผู้ดำเนินงาน คือ
1.  โรงรับจำนำที่ดำเนินการโดยเอกชน
2.  โรงรับจำนำที่ดำเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์ เรียกว่า สถานธนานุเคราะห์
3.  โรงรับจำนำที่ดำเนินการโดยเทศบาลหรือกรุงเทพมหานคร (กทม) เรียกว่า  สถานธนานุบาล
โรงรับจำนำของเอกชนใช้เงินทุนของผู้เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนและเงินจากการกู้ยืมมาใช้ดำเนินการรับจำนำ  สถานธนานุเคราะห์ได้เงินทุนจากงบประมาณซึ่งรัฐบาลจัดสรรให้  รวมทั้งเงินกำไรสะสมและเงินกู้จากธนาคารออมสิน  ส่วนสถานธนานุบาลได้เงินอุดหนุนจากเทศบาลและเงินกู้จากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  โรงรับจำนำทั้ง  3  ประเภท  เป็นสถานบันการเงินที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยนิยมกู้ไปเพื่อการบริโภคและเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการค้าเล็กๆ  น้อยๆ


7.  บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 เพื่อจัดหาทุนให้กู้ระยะปานกลางและระยะยาวแก่กิจการอุตสาหกรรมต่างๆ  บริษัทดำเนินงานในลักษณะของกิจการภาคเอกชนโดยนักบริหารอาชีพ แต่มีเป้าหมายเน้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรม  มิได้คำนึงถึงผลกำไรสูงสุดอย่างธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนทั่วไปโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบรรษัทประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธนาคารพาณิชย์  กระทรวงการคลัง  กลุ่มบริษัทเอกชน  กลุ่มษัทเงินทุน  กลุ่มบุคคลธรรมดา และกลุ่มบริษัทประกันภัย

Advertisements

สถาบันการเงินประเภทธนาคาร

20 Jan

ธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทย 

คือสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ให้มีฐานะเป็นธนาคารกลางของประเทศทำหน้าที่ควบคุมดูแลระบบการเงินการธนาคารของประเทศ เป็นสถาบันที่ดำเนินการโดยไม่แสวงหากำไร และไม่แข่งขันกับสถาบันการเงินของเอกชน

สัญลักษณ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

     หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

1. ผลิตธนบัตรและออกธนบัตร

2. เป็นนายธนาคารของรัฐบาล (ตัวแทนทางการเงินของรัฐ)

3. รักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ

4. กำหนดนโยบายทางการเงินของประเทศ

5. รักษาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ

6. กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

7. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินต่าง

ธนาคารพาณิชย์ (commercla  bank)

ธนาคารพาณิชย์นับเป็นสถาบันการเงินภาคเอกชนที่มีความสำคัญที่สุดในประเทศไทย   เพราะมีปริมาณเงินฝากและจำนวนเงินให้กู้สูงสุดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่นๆ   ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505   และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยยอมให้ไม่ต้องใช้คำว่า “บริษัท” นำหน้า   แต่ให้มีคำว่า “จำกัด” ไว้ท้ายชื่อเท่านั้น เช่น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  (มหาชน) เป็นต้น    ธนาคารพาณิชย์ให้บริการด้านการเงินในด้านต่างๆ ดังนี้

ตัวอย่างสัญลักษณะธนาคารพาณิชย์

 1. การรับฝากเงิน   กล่าวโดยทั่วไปเราอาจแบ่งการรับฝากเงินของธนาคารพาณิชย์   เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้
 (1) เงินฝากกระแสรายวัน (current account  หรือ  checking account)   หรือ  เงินฝากเผื่อเรียก (demand deposit)    
เงินฝากประเภทนี้ธนาคารต้องจ่ายคืนเมื่อผู้ฝากทวงถาม   การฝากแบบนี้ผู้ฝากจะต้องนำเงินจำนวนหนึ่งมาฝากกับธนาคาร  และทางธนาคารจะมอบสมุดเช็คให้ผู้ฝากเพื่อลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินได้ตามวงเงินที่ฝากไว้   นักธุรกิจส่วนใหญ่นิยมฝากกระแสรายวัน   เพราะสะดวกในการสั่งจ่ายเงินในการประกอบธุรกิจโดยไม่ต้องเสียเวลานับเงิน   และไม่จำเป็นต้องพกพาเงินจำนวนมากติดตัวไป ส่วนธนาคารก็สามารถนำเงินที่ลูกค้าฝากไว้นั้นไปให้กู้ยืมต่อไปได้   ตามปกติการฝากเงินกระแสรายวันในประเทศไทยผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 (2) เงินฝากออมทรัพย์ (savings deposit)   คือ  เงินฝากที่ผู้ฝากจะเบิกถอนเมื่อใดก็ได้   โดยนำเอกสารคู่ฝากไปเบิกที่ธนาคาร หรือถอนจากเครื่องเอทีเอ็ม
 (3)  เงินฝากประจำ  (time deposit)   เป็นเงินประเภทกำหนดระยะเวลาในการเบิก-ถอน  และจำถอนคืนได้ต่อเมื่อครบกำหนดหรือต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าก่อน  โดยทั่วไปการฝากเงินประเภทนี้ผู้  ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์

2. การให้กู้ยืม    นับเป็นหน้าที่และบทบาทสำคัญทางด้านการเงินของประเทศ   การให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์  อาจแบ่งได้เป็น  3  ลักษณะ  คือ

 (1) การให้กู้ยืมโดยตรง (Ioan)   คือ  การกู้ยืมที่มีกำหนดเวลาในการชำระหนี้แน่นอน   โดยจะผ่อนชำระเป็นงวดๆ หรือใช้คืนครั้งเดียวหมดก็แล้วแต่จะตกลงกัน   ผู้กู้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่สูงเกินกว่าอัตราที่ธนาคารกลางกำหนดไว้
 (2) การให้เบิกเงินเกินบัญชี  หรือ  โอ.ดี  (overdraft : O.D.)    คือ   การให้กู้ยืมโดยธนาคารยอมให้ลูกค้าที่เปิดบัญชีกระแสรายวันสามารถเขียนเช็คเบิกเงินสดได้เกินกว่าจำนวนที่มีอยู่ในบัญชีได้   จะเบิกเกินบัญชีได้มากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ผู้กู้กับธนาคารจะตกลงกัน  การคิดดอกเบี้ยคิดเฉพาะส่วนที่เบิกเกินยอดเงินในบัญชี
 (3) การซื้อลดตั๋วเงิน  (discounting blll)  คือ  การที่ธนาคารรับซื้อตั๋วแลกเงิน   หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาชำระเงินจากลูกค้าที่นำมาขายลดให้  ผลประโยชน์ที่ธนาคารได้รับก็คือ   ได้หักส่วนลดจากลูกค้าตามอัตราซื้อลดที่ธนาคารกลางกำหนด  ส่วนลูกค้าแม้จะได้รับเงินน้อยกว่าที่ระบุไว้ในตั๋วเงิน   แต่ก็จะได้ประโยชน์ตรงที่ได้รับเงินสดไปใช้ทันที  ไม่ต้องรอให้ตั๋วเงินถึงกำหนดเวลาชำระเงิน
 3.การโอนเงิน   มีอยู่  2  ลักษณะ คือ การโอนเงินภายในท้องถิ่นเดียวกัน   และการโอนเงินจากท้องถิ่นหนึ่งมายังอีกท้องถิ่นหนึ่ง  หรือการโอนเงินจากประเทศหนึ่งมายังอีกประเทศหนึ่ง   ไม่ว่าจะเป็นการโอนไปเพื่อตัวเราเองหรือโอนไปให้บุคคลอื่นก็ตาม  ธนาคารสามารถให้บริการได้เป็น  2  รูปแบบด้วยกัน  คือ การโอนเงินแบบธรรมดา  เป็นการโอนผ่านด้วยเช็คหรือดราฟต์ธนาคาร  และ  การโอนเงินแบบเร็วทันใจ   เป็นการโอนเงินโดยทางโทรเลข  เทเล็กซ์ (telex)  โทรศัพท์ทางไกล  และการโอนโดยผ่านศูนย์คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์  (on-line)
 4.การเรียกเก็บเงิน   หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินนั้น  เป็นหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนเงิน   กล่าวคือธนาคารจะเรียกเก็บเงินตามเช็ค  ตั๋วเงิน  หรือดราฟต์  ที่ครบกำหนด   ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเก็บเงินด้วยตนเอง   ทั้งนี้เพราะธนาคารส่วนมากมีตัวแทนหรือสาขาอยู่ในจังหวัดต่างๆ  รวมทั้งในต่างประเทศด้วย  ทำให้สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยสะดวก  รวดเร็ว  และประหยัด
 5.การให้เช่าตู้นิรภัย  ตามปกติธนาคารมักจะมีห้องมั่นคงไว้  เพื่อเก็บรักษาของมีค่าของธนาคาร   และเพื่อให้ลูกค้าเช่าสำหรับเก็บของมีค่าหรือของสำคัญๆ  โดยลูกค้าสามารถทำสัญญาเช่าตู้นิรภัยเพื่อเก็บทรัพย์สินอันมีค่า  เช่น เครื่องเพชร  ทองรูปพรรณ  โฉนด  สัญญาต่าง
 6.การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ   หมายถึง การทีธนาคารทำหน้าที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ   เมื่อประชาชต้องการเงินตราต่างประเทศก็สามารถซื้อได้ จากธนาคารพาณิชย์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้   และถ้าผู้ใดต้องการขายเงินตราต่างประเทศที่ตนมีในครอบครอง  ก็สามารถนำไปขายให้แก่ธนาคารพาณิชย์ได้เช่นกัน
7.  การบริการอื่นๆ    นอกจากที่กล่าวมาแล้ว  ธนาคารพาณิชย์ยังให้บริการอื่นๆ  แก่ลูกค้าอีก เช่น  บริการบัตรเครดิต  บริการหนังสือค้ำประกัน   บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการลงทุน   บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เป็นพิเศษ
 1)  ธนาคารออมสิน  เป็นธนาคารของรัฐบาล  มีหน้าที่รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป  โดยเฉพาะผู้มีเงินออมรายย่อย  ออกพันธบัตร  สลากออมสิน  รับฝากเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสงเคราะห์ชีวิตและการศึกษาโดยเฉพาะเยาวชนของชาติ  และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น  ปล่อยเงินกู้ให้ผู้มีรายได้น้อยในวงเงินต่ำ  คนทั่วไปจึงเรียกว่า  ธนาคารคนจน
2)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  เป็นธนาคารของรัฐบาล  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนเกี่ยวกับการกู้ยืม  เพื่อนำไปซื้อที่ดินหรืออาคารสิ่งปลูกสร้าง  หรือซ่อมแซมต่อเติม  ไถ่ถอนการจำนองที่ดินและอาคาร  หรือเพื่อการลงทุนในกิจการการเคหะ  พร้อมกับรับฝากเงินของประชาชนทั่วไปด้วย
3)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  สังกัดกระทรวงการคลัง  ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  หรือสหกรณ์การเกษตร  ในรูปของการกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ  เพื่อนำไปลงทุนด้านการเกษตร

ประเภทของสถาบันการเงิน

19 Jan

ประเภทของสถาบันการเงิน

สถาบันการเงินสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

ธนาคาร หมายถึง สถาบันหรือสถานที่ที่ให้บริการทางการเงิน โดยทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นตัวกลางระหว่างผู้ออมและผู้กู้ กล่าวคือ เป็นสถาบันที่รับฝากเงินจากผู้ออมและให้เงินกู้กับผู้กู้ หรือที่มักเรียกกันว่า “ให้สินเชื่อ” โดยไม่ต้องพึ่งเงินทุนของตนเองหรือของครอบครัวนั่นเอง

1)หน้าที่ของธนาคาร โดยทั่วไปแล้วธนาคารจะมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

1.1)การรับฝากเงินและการให้เงินกู้หรือสินเชื่อ โดยธนาคารที่จะให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ฝากเงินในรูปของดอกเบี้ย

ส่วนการให้เงินกู้หรือสินเชื่อสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้ลงทุนในการประกอบธุรกิจ

1.2)การให้บริการอื่นๆโดยทั่วไปแล้ว  ธนาคารมีหน้าที่หลักในการรับฝากเงินและการให้เงินกู้  โดยทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นคนกลางระหว่างผู้ออมและผู้ขอกู้

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร : สถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารจัดเป็นสถาบันการเงินอื่นๆ นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์และธนาคารกลางที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านสินเชื่อ โดยมีอยู่มากมายหลายประเภททั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน สถานบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่สำคัญ มีดังนี้

1)บริษัทเงินทุน

2)บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม

4) บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัย

5)โรงรับจำนำ

6)สหกรณ์ออมทรัพย์

7)บริษัทเครดิตฟองซิเอร์